Bransjestandarder

Bransjestandarder

En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende arbeidet i helseinstitusjoner.

 

De hygieniske kravene til tekstilbehandling har økt de senere år og det kreves i større grad dokumentasjon på tilfredsstillende hygieniekvalitet. Basale smittevernrutiner er veldig aktuelt for ansatte i vaskeri. Rutinene i det daglige må være gode nok slik at man tar høyde for smitte i alt det som håndteres, da alt urent tøy fra helseinstitusjoner er potensielt smitteførende. Gjennom prosesser og kontrollrutiner skal vaskeriene sikre at vaskeriets ansattes eksponering for biologiske faktorer blir redusert til et minimum. I tillegg skal vaskeriene sikre at det leveres hygienisk rene tekstiler til helseinstitusjoner.

 

I juni 2009, etter dialog med Helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt, besluttet Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn å oppnevne en arbeidsgruppe for å utarbeide retningslinjer for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner. Arbeidsgruppen sendte ut et utkast til bransjestandard til høring i november 2010 og et ferdig dokument ble godkjent på NVKs generalforsamling i Bergen 18.mars 2011. Bransjestandarden er blitt retningsgivende for eksterne og interne vaskeritjenester som helsetjenesten benytter. Bransjestandarden brukes i sammenheng med helsetjenestens egne interne hygieniske krav ved valg av vaskeritjeneste og standarden anbefales implementert i infeksjonskontrollprogrammet.

I sammenheng med utviklingen av ny bransjestandard for vaskerier som behandler til næringsmiddeltøy ble bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner revidert i perioden 2013-2014. Nytt utkast ble sendt tll høring i januar 2014 og  den reviderte bransjestandarden ble godkjent ved avstemming blant medlemsvaskeriene og gjelder som krav fra 14.mars 2014. Bransjestandarden, samt høringsbrevet og høringsliste med oversikt over hvem som har bidratt med høringsuttalelser ligger vedlagt. 

 

Bransjestandarden for helse er på kort tid blitt implementert som krav i de fleste offentlige anbud for vaskeritjenester i helsesektoren. Etter introduksjonen av bransjestandarden for helse begynte næringsmiddelbedrifter å etterspørre en tilsvarende bransjestandard for behandling av næringsmiddeltøy. Det var et behov for felles forståelse av hvilke krav som vil sikre hygienen ved behandling av næringsmiddeltøy ved et vaskeri. I november 2010 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for utvikling av en bransjestandard med dette formålet. Arbeidsgruppen var bredt sammensatt av kompetente personer fra vaskerier og næringsmiddelbransjen. 

 

Næringsmiddelbedrifter har over flere år hatt sterkt fokus på kvalitetsstyring blant annet gjennom styringssystemet HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), og de siste årene har flere profesjonelle vaskerier fulgt opp med implementering av kvalitetsstyringssystemer. I tråd med utviklingen har arbeidsgruppen inkludert prinsippene i NS EN 14065:2002 «Tekstiler som er behandlet i vaskeri – Kontrollsystem for biologisk forurensing». Dette medfører at vaskerier som skal behandle næringsmiddeltøy må implementere et kvalitetsstyringssystem som inkluderer risikoanalyse for å kontrollere farer som kan påvirke hygienekvaliteten på rent næringsmiddeltøy. 

 

Utkast til bransjestandard ble sendt tll høring i januar 2014 og  den nye bransjestandarden Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy ble godkjent fra 14.mars 2014. Bransjestandarden, samt høringsbrevet og høringsliste med oversikt over hvem som har bidratt med høringsuttalelser ligger vedlagt.

   

 

For begge bransjestandardene vil det ved ekstern revisjon bli utstedt et godkjenningssertifikat dersom vaskeriet tilfredsstiller den aktuelle bransjestandarden.

 

I mai 2015 ble kapittelet om ekstern revisjon gjennomgått for begge bransjestandardene og det ble gjennomført mindre endringer med bakgrunn i erfaringer fra kontroll og revisjon.

 

I forbindelse med implementeringen av bransjestandardene gir vi ved forespørsel en kort innføring i forståelse og hvordan denne skal kunne implementeres ved vaskeriet. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Kontaktperson:

Jan Tore H. Gunnarsen

mob: 478 51 151

jan@vaskeritilsynet.no

 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no